Hans Frederik Schourup

To fætre fra Viborg i 1800-årenes Aarhus


Denne beretning handler om fire personer, fra tre generationer, med navnet Hans Frederik Schourup, samt deres familier med rod i Viborg, men med deres virke i Aarhus. To af de fire personer var fætre, og den ene tilmed gift med den andens søster, med andre ord med sin kusine, og begge var de opkaldt efter søskendeparrets tidligt afdøde far.

I starten af 1800-tallet fødtes i Viborg to brødre, sønner af avlsmand og vognmand Peder Hopp Schourup og Anne Lauridsdatter:

* Ditlev Hopp Schourup (1810-1879), og
* Hans Frederik Schourup (1818-1850).

De to brødre vil blive nærmere omtalt nedenfor, men herudover fik ægteparret otte børn:

* Marie Schourup, født i Viborg ca. 1811. Hun var omkring 1834 tjenestepige hos Hendrich Johann Leth, der var justitsråd ved Landsoverretten og boede i Sønder Sogns Kirkestræde, Viborg.

* Laurids Pedersen Schourup, født i Viborg 4. feb. 1812 og konfirmeret i Viborg Sdr. sogn 1826. Hans senere skæbne og eventuelle efterkommere er ikke nærmere fastslået.

* Jens Schourup, der senere tillige anvendte navnet Peder, fødtes 21. marts 1814 i Viborg Sdr. sogn. Han blev skomagermester i Viborg, og gift med Inger Cathrine Aarup, der var født 11. juni 1820 i Viborg Sdr. sogn. De må have truffet hinanden, mens hun omkring 1845 var tjenestepige hos landsoverretsprokurator Christian Jespersen i St. Mogensgade, Viborg. De blev gift 31. maj 1851 i Viborg Sdr. sogn og fik fire børn: Ditlev Schourup (1852- 1881), Johanne Caroline Wilhelmine (1854-?), Jens (1855-60) og Larsine (1857-1857) - alle døbt i Viborg Sdr. sogn.

* Dorothea Cathrine, født 16. maj 1821 i Viborg Sdr. sogn og død sst. 1. april 1839.

* Christian Schourup, født 21. marts 1823 i Viborg Sdr. sogn og død som ugift 3. april 1883, også i Viborg Sdr. sogn.

* Niels Schourup. To drenge med samme navn, den ene født i juni 1825 og død 1 uge gammel - den anden født 7. maj 1826 og død 2. maj 1827. Begge blev døbt og begravet i Viborg Sdr. sogn.

* Caroline Pedersdatter Schourup, født 24. februar 1828 i Viborg Sdr. sogn og død sst. 23. okt. 1843.

Peder Hopp Schourup var født 1791 i Vindum sydøst for Viborg og må være kommet til Viborg mellem 1805 og 1810. Anne Lauridsdatter var født omtrent samtidig, som datter af avlsmand Lauritz Andersen Bajlum, der var født 1756 i Bajlum sydvest for Roslev, døbt i Hjerk 22. juni. De er formentlig mødtes i Viborg, der fødtes ihvertfald deres første barn, og der slog de sig ned. Peder ernærede sig som daglejer og 6. dec. 1842 borgerskab som vognmand. Deres omgangskreds var tilsyneladende Viborgs lavere middelstand. Blandt børnenes faddere optræder således nogle af byens håndværkere: slagtersvend, smedemester, tobaksspinder med flere. De tre gifte sønner fik sig da også en håndværksuddannelse som henholdsvis skomagere og kleinsmed, og også blandt disses børn optræder mange håndværkere som faddere: smedesvend, skomagersvend, snedker, slagter, murersvend, børstenbinder, bogbinder, pottemager, murer og gartner.

Anne Lauridsdatter døde allerede 1829 og blev begravet 2. april i Viborg Sdr. sogn, hvorefter Peder Hopp Schourup giftede sig med Johanne Dorthe Schultz. Hun var født 12. maj 1788 i Viborg Sdr. sogn som datter af Severin Schultz og Maren Jensdatter Kollerup. Severin Schultz var fra Fredericia, døbt i Michaelis sogn 1. jan. 1762 og han boede som 84-årig i 1845 hos datteren og svigersønnen i Viborg, hvor han døde 13. aug. 1846. I Peder Hopp Schourups andet ægteskab var der to børn, som begge blev døbt i Viborg Søndersogns kirke:

* Marie Schourup, født 2. aug. 1830 og død 13. juli 1831.

* Severin Martin Schourup, født 6. dec. 1831 og død i Viborg Sdr. sogn 6. dec. 1868. Han var ugift.

Endvidere havde de en plejedatter, Marie Petersen, født ca. 1831.

Skomager og bøssemager Ditlev Petersen Schourup (1810-1879)

Ditlev Petersen Schourup, født 23. aug. 1810 i Viborg og døbt 26. aug. i Skive, som "uægte" søn af Anne Lauridsdatter og Peder Hopp Schourup. Han bosatte sig før 1834 i Aarhus som skomagersvend og var ved folketællingen 18. febr. 1834 bosat i Vestergade, hus nr. 636, husstand nr. 4. Da var han endnu ugift, men lærte pigen Christine Christensdatter at kende. Hun omtales nærmere nedenfor, men da de mødtes, boede hun hos snedkermester N. Hansen i gaden Graven (eller måske smedemester Niels Hansen i Graven, hus nr. 227), og sammen fik de 2. oktober 1835 datteren

* Caroline Petrea, døbt i Aarhus domkirke 13. nov., samme dag som de unge mennesker blev viet, også i domkirken. Hun blev 1859 viet i Holmens kirke i København til Lorentz Theodor Bruun.

Ditlev og Christine bosatte sig i baghuset til hus nr. 229 i Graven, senere benævnt Graven nr. 7, hvor tidligere en skomager Hans Schoubye med familie havde boet. Inden 1850 flyttede de til forhuset. Datteren Caroline Petrea konfirmeredes i domkirken i 1849 og flyttede hjemmefra tilsyneladende ugift mellem 1855 og 1860.

* Ca. 1838 fødtes datteren Laura Amalie, som imidlertid døde allerede 28. aug. 1841.

* 24. jan. 1841 kom sønnen Niels Peter til verden, døbt 20. juni i Aarhus domkirke og konfirmeret samme sted 22. april 1855. Han blev svend hos faderen, som fra 1850 betegnede sig som bøssemager, i 1878 som maskinfabrikant, men overtog 1879 faderens bøssemageri. Han boede i årene 1879-87 som ugift i Klostergade 19, som han tilsyneladende havde overtaget efter sin bror og i 1887 udvandrede han via Island til Missouri, USA.

* Den næste søn, Hans Frederik, var formentlig opkaldt efter sin farbror og fødtes 28. nov. 1842, blev døbt i domkirken 29. juni 1843 og konfirmeret samme sted 12. okt. 1856. Ham vil vi høre mere om nedenfor.

* 3. april 1847 fødtes datteren Anne Johanne Marie Elisabeth, og hun døbtes i domkirken 17. aug. Fornavnene er bemærkelsesværdige, idet de svarer til den næsten samtidige kusines, og begge må være opkaldt efter ældre i slægten. Hun flyttede hjemmefra før 1870, var ugift, og blev husbestyrerinde hos etatsråd Federspiel. Hun døde i Århus 1907.

* Datteren Laura Amalie fødtes 14. dec. 1848 og blev døbt i domkirken 7. okt. 1849 og konfirmeredes samme sted 8. marts 1863. Hun flyttede hjemmefra før 1870, tilsyneladende ugift.
* 13. marts 1852 fødtes Emilie Dorthea og blev døbt i domkirken 7. okt. samme år. Også hun flyttede hjemmefra før 1870, var ugift og døde 16. marts 1877.

Christine Christensen døde 26. maj 1853 og blev begravet fra Aarhus domkirke 30. maj. Det nævnes, at de ialt fik 14 børn, hvoraf de 7 overlevede moderen.

I begyndelsen af 1855 flyttede Ditlev Petersen Schourup, der nu betegnede sig som bøssemager, til hus nr. 208 i Studsgade, det senere Studsgade nr. 42, ejet af C. Andresen, hvor familien boede i stuen i forhuset.


Studsgade omkring 1850, efter af akvarel af Fr. Visby


I slutningen af 1856 mødte Ditlev Petersen Schourup den ugifte 24-årige pige Isabelle Christiane Benningsen. Parret fik 18. aug. 1857 datteren

* Charlotte Christine, som blev døbt i domkirken 29. okt., samme dag som forældrene blev viet. Hun blev omkring 1876 gift med Ludvig Schmidt, født 2. marts 1852 i Rårup sogn, og medarbejder hos ovennævnte Hans Frederik Schourup i dennes isenkramforretning, som han overtog i 1889. De boede først i Badstuegade 20 og fra 1889 over forretningen i Immervad 6. De fik 2 børn: Holger Mogens Schmidt, født 4. okt. 1878, og Harriet Schmidt, født 18. marts 1881. Begge børnene flyttede hjemmefra før 1903.

Ditlev Petersen Schourup var 8. nov. 1873 fadder ved sit barnebarn Niels Ditlev Andreas dåb, derimod ikke ved barnebarnet Ellen Marie Christines dåb 16. maj 1875. Han boede fra 1874 i sønnens ejendom Klostergade 19, hvor han døde 28. sept. 1879 og blev begravet fra Århus Vor Frue kirke 3. okt.

Isabelle Christiane Benningsen boede efter Ditlev Schourups død i starten af 1880'erne i Nørregade 22 og derefter hos sin datter i Immervad 6, hvor hun døde 4. april 1904. Hun var født 11. juni 1832 i Haderslev som en pige med fornemme aner. Hendes mor var Isabella Charlotte von Bülow (født 1814, død 19. april 1871) som datter af generalmajor og kammerherre Christian Wind von Bülow (1772-1838) og Charlotte Amalie Döllner (1783-1842). Udover flere adelige og patricier-slægter (Döllner, Schøller, Blixenskjold og Bartholin), kunne Isabella Charlotte blandt sine aner tælle storbonde- og præsteslægten Arneberg i Norge, stamslægt til Colbjørnsen i Norge og Danmark. Hendes far var sekondløjtnant Hans Brockenhuus von Löwenhielm (1809-1846), der var en fætter til Isabella Charlottes far. Han var ikke gift med Isabelle Christianes mor, og forblev iøvrigt ugift. Blandt hans aner kan nævnes gamle danske adelsslægter som Dyre, Gersdorff, Rodsteen, Krag, Walkendorff, Rantzau, Ahlefeldt, Rosenkrantz, Skeel, Urne m.fl. Isabella Charlotte blev i stedet i 1834 gift med premierløjtnant, senere major, baron Ernst Christian von Benningsen (født 1793, død 17 dec. 1854), der den 17. maj 1834 adopterede Isabelle Christiane. Isabelle Christiane var kun 10 år ældre end sin stedsøn Hans Frederik (2) Schourup, og de bevarede livet igennem tilsyneladende et nært forhold. Det er meget tænkeligt, at hendes baggrund har været stærkt inspirerende for den dygtige og målbevidste forretningsmand.

Christine Christensdatter (1814-53) og hendes aner.

Hans Frederik (2) Schourups mor Christine kom fra den fattigste almue i Åby vest for Århus. Hun blev født den 4. marts og døbt 6. marts i Åby kirke som datter af husmand og hjulmand Chresten Nielsen og hustru Anne Nielsdatter. Chresten Nielsen, der var født i Åby i 1777, døde 39 år gammel den 9. juli 1816. Han blev begravet på Åby kirkegård den 12. juli, og ifølge kirkebogen kom han af dage ved en drukneulykke, idet han faldt ud af sin båd, da han ville skære rør på søen. Kirkebogen nævner, at han på det tidspunkt boede hos sin søstersøn, Niels Nielsen i Åby. Han var søn af gårdmand i Åby Niels Christensen, mens moderens navn er ukendt, men hun døde 19. juli 1780 i Åby.

Niels Christensen var født omkring 1735 og døde 24. juni 1803, begravet 1. juli på Åby kirkegård. Hans fars navn er ukendt, men moderen var Karen Pedersdatter, født omkring 1715, og død før 1801, idet hun ved folketællingen i 1787 boede på aftægt hos sønnen. Niels Christensen giftede sig anden gang i Åby den 29. maj 1781 med Johanne Marie Nielsdatter. Fra sit første ægtekab havde han udover Chresten sønnen Michel, født omkring 1770, og datteren Karen, født omkring 1774 og flyttet hjemmefra før 1801. Ingen af deres dåbsdatoer er dog fundet i Åby kirkebog. Fra andet ægteskab havde han sønnerne Niels, døbt i dec. 1782 i Åby, og Peder, født 12. feb. 1785 i Åby og død 12. april 1848.

Peder Nielsen var sivfletter og boede i Åby. Han var gift med Maren Sørensdatter, født i Lystrup omkring 1764 og død i Åby 16. jan. 1854.

Anne Nielsdatter var født i Åby i 1792 som datter af Niels Pedersen og Zidsel Jensdatter. Hendes begravelse er ikke fundet i Åby kirkebog.

Niels Pedersen var født omkring 1754 og døde i 1808, begravet på Åby kirkegård 24. juli. Han blev 12. juli 1791 gift i Åby med Zidsel Jensdatter, og foruden Anne havde de sønnen Peder Nielsen, født 7. nov. 1795, samt døtrene Berthe Marie Nielsdatter, født i Åby 20. dec. 1798 og død samme sted 3. feb. 1875, og Zidsel Nielsdatter, født omkring 1807. Berthe Marie blev gift 2 gange, første gang 18. feb. 1820 med Poul Thomassen, husmand i Åby og død 30. marts 1836, og anden gang med Laurs Sørensen, sivfletter i Åby, født i Brabrand omkring 1809 og død i Åby 8. maj 1886.

Christine Christensdatter er tilsyneladende ikke konfirmeret i Åby, og meget tyder på, at hun og moderen, og måske andre søskende, er fraflyttet Åby i tidsrummet 1816-29, måske ved at moderen er blevet gift påny.

Købmand Hans Frederik Schourup (1842-1914)
og hustru Johanne Schourup (1848-1932)Hans Frederik (2) Schourup var som nævnt født i Aarhus 28. nov. 1842, døbt 29. juni 1843 i domkirken og konfirmeret samme sted 12. okt. 1856. Omkring 1869 var han ansat i firmaet N. Baadsgaard & Co. i Aarhus, og indrykkede 22. april en annonce i Aarhuus Stiftstidende, hvor han tilbyder arbejde i Viborg for klein-smedesvende, formentlig hos smedemester Andreas Laurits Brems (født 4. marts 1824 i Løgumkloster, død i Viborg 4. april 1875), der i 1851 var blevet gift med hans afdøde farbror Hans Frederik (1) Schourup's enke Bodil Maria Jensdatter og samtidig videreførte dennes kleinsmedevirksomhed. 27. sept. 1871 blev han gift i Viborg med sin kusine Johanne Elisabeth, født i Viborg 11. marts 1848 og døbt 10. juni i Viborg Søndersogns kirke som datter af ovennævnte Hans Frederik (1) Schourup og Bodil Marie Jensdatter.

Hans Frederik (2) Schourup fik 11. okt. 1870 af Aarhus byråd borgerskabsbrev som købmand og etablerede en isenkramforretning ved Frederiksbro, Immervad nr. 6.


Forretningen i 1870


I April 1874 købte han ejendommen Klostergade 19 af Høker Petersen, og i april 1876 meddelte han i en annonce, at han åbnede udstyrsforretning med glas, porcellæn m.m. i M. G. Bach's Sønners gård mellem Store og Lille Torv. Bopælen var forsat Immervad 6.

* 8. nov. 1873 fødtes sønnen Niels Ditlev Andreas, døbt i Vor Frue kirke 8. febr. 1874. Han døde allerede 14. marts samme år og blev begravet fra Vor Frue kirke 18. marts. Fadderne var fru Marie Brems fra Viborg (mor til barnets afdøde onkel), frøken Christine Schourup (formentlig halvsøster til barnets far?), fabrikant Brems fra Viborg (gift med ovennævnte Marie Brems), bøssemager Schourup (barnets farfar), samt en bøssemager Schourup, Randers.

* Den første datter, Ellen Marie Christine blev født 25. jan. 1875, døbt i Vor Frue kirke 16. maj og konfirmeret i domkirken 12. okt. 1890.


Ellen Schourup


Hun blev siden gift med læge Uldall, Hammel. Faddere ved hendes dåb var bl.a. madam Marie Brems fra Viborg, madam Christiane Schourup (barnets farmor) og Christian Schourup (formentlig halvbror til barnets farfar).

* Den næste datter, Ingeborg, fødtes 29. juni 1876, blev døbt 27. aug. i Vor Frue kirke og konfirmeret i domkirken 11. jan. 1891.


Johanne Schourup med datteren Ingeborg


Hun forblev ugift og aktiv som sangerinde og spillelærerinde i Århus' "bedre borgerskab". Blandt fadderne var frøken Christine Schourup og fabrikant Julius Brems fra Viborg (halvbror til barnets onkel).

* Den sidste datter, Johanne Elisabeth, blev født 21. sept. 1881 og døbt i Vor Frue kirke 30. oktober. Hun blev siden gift i Paris med en hr. Boulanger og var i 1928 bosat i Amerika. Blandt hendes faddere far bogholder Lauritz Brems (halvbror til barnets onkel) og frøken Johanne Schourup (barnets mor eller barnets faster).

I 1888 købte Hans Frederik Schourup ejendommen Kannikegade 10 og flyttede i april 1889 sin engros- handelsvirksomhed hertil.

  

Samtidig overdrog han sin detailforretning til svogeren, hidtidig kommis, Ludvig Schmidt (gift med en af hans søstre).

      
Bygningerne efter 1910

Kannikegade 10 blev solgt i 1901 og engros-virksomheden fusioneret med A/S Jyllands Staal- og Maskinforretning, med Hans Frederik Schourup som direktør. Adressen blev nu en nyopført ejendom omfattende Klostertorv - Frue Kirkeplads - Vestergade.
Hans Schourup var i det hele taget en aktiv og fremtrædende forretningsmand i Århus, medlem af flere selskaber og foreningers bestyrelse. Han var fra 1891 til 1905 medlem af Århus byråd, og fik som sådan en gade opkaldt efter sig. Hans Frederik og Johanne Schourup flyttede i 1905 til en stor nybygget ejendom, villa "Reerslev" på Holmevej (nuværende Carl Nielsens Vej) nr. 5 på hjørnet af Villavej (nuværende Niels W. Gades Vej). 15. juni 1914 døde Hans Frederik Schourup på Århus amtssygehus efter en operation. Johanne Schourup døde 18. aug. 1932.

Kleinsmedemester Hans Frederik Schourup (1818-1850)
og hustru Bodil Maria Jensdatter (1824-1885)

Hans Frederik (1) Schourup, fødtes som yngste søn af Peder Hopp Schourup og Anna Lauridsdatter den 25. juni 1818 i Viborg og blev hjemmedøbt 6. november (Sdr. sogns kirke). Muligvis boede han omkring 1845 i Århus som smedesvend hos smedemester Niels Christensen Schmidt i Kannikegade 5. Han blev kleinsmedemester i Viborg, døde allerede 1. marts 1850 og blev begravet 7. marts fra Viborg Sdr. sogns kirke. I 1847 var han blevet gift med Bodil Maria Jensdatter (Jensen), født 18. marts 1821, formentlig på Frijsenborg ved Hammel og død 12. april 1885, begravet 17. april fra Viborg Sdr. sogns kirke. Parret fik 2 børn:

* Datteren Johanne, født 11. marts 1848 i Viborg, som i 1871 blev gift med fætteren Hans Frederik (2) Schourup (se ovenfor), og
* sønnen Hans Frederik (4) Schourup, født 12. okt., døbt 27. okt. 1850, 7 måneder efter faderens død.

Bodil Maria Jensen giftede sig 26. juli 1851 i Viborg med smedemester i Viborg Andreas Laurits Brems, født i Løgumkloster 4. marts 1824 og død i Viborg 4. april 1875. De fik sammen syv børn:

* Johan Heinrich Wilhelm Brems (1852),
* Julius Theodor Brems (1854-1924),
* Franssine Brems (1856),
* Laurids Vilhelm Brems (1858),
* Wilhelmine Marie Brems (1860),
* Wilhelm Hillebert Brems (1861-1937),
* Frederik Carl Christian Brems (1865-1886).

Handskemager og senere journalist Hans Frederik Schourup (1850-1931)
og hustru Franzine Mariane Schneevoigt (1856-1931)

  

Hans Frederik (3) Schourup, blev gift 10. juli 1875 i Viborg Sdr. sogns kirke med Mariane Franzine Schneevoigt, født 2. dec. 1856, døbt 6. april 1857 i Viborg Sdr. sogns kirke, som datter af maskinbygger i Viborg Rasmus Schneevoigt og Jensine Kirstine Nielsen, født 14. jan. 1824 i Gammelstrup vest for Viborg og død 22. marts 1905 i Aarhus men begravet i Viborg.

Hans Frederik (3) Schourup åbnede i starten af 1875 en handskeforetning på adressen Frederiksgade nr. 5 i Aarhus, muligvis hentet til Århus af fætteren Hans Schourup (2). 25. april 1878 flyttedes forretningen til Immervad nr. 4, Boghandler Thrues ejendom, og blev dermed nabo til fætterens isenkramforretning.

* Parrets første barn, Inger, fødtes 10. juli 1876 og blev døbt i Aarhus Vor Frue kirke 3. sept. Hun blev konfirmeret i Aarhus domkirke 5. april 1891. Blandt fadderne var madam Schneevoigt og jernstøber Schneevoigt fra Viborg (formentlig barnets mormor og morfar).

* Den 15. dec. 1877 blev datteren Karin født og blev 3. marts 1878 døbt i Aarhus Vor Frue kirke. Blandt hendes faddere var madam Brems (formentlig barnets farmor Bodil Maria Jensdatter), jomfru Johanne Schourup (formentlig Hans Frederik (2)'s datter), jomfru Cecilie Schneevoigt (senere gift Hansen) og maskinarbejder Schneevoigt, formentlig moderens søskende. Karin udvandrede ca. 1900 til USA, flyttede i 1904 til Canada, hvor hun i 1910 blev gift med Charles Joseph Brostrom (Degen), født i Uppsala, Sverige i 1873 og død i Vancouver, Canada 28. juli 1957. De boede i Saskatchewan indtil slutningen af 1919.

* Den tredje datter Bodil Schourup blev født 10. juni 1879 og blev døbt i domkirken 13. juli samme år. Familien boede nu i Nørregade. Hun blev siden gift med bogtrykker Jørgen Peter Sørensen i Vejle. De fik i 1905 en søn, der blev døbt Hans Frederik Schourup Sørensen.

* Den fjerde datter Else Schourup fødtes 15. december 1880 og blev døbt 6. februar 1881 i domkirken. Blandt fadderne var købmand Hans Frederik (2) Schourup og hustru. Else døde allerede 5. april 1882 og blev begravet 8. april fra domkirken.

* Endnu en datter blev født 6. oktober 1882 og fik også navnet Else. Hun blev døbt i domkirken 12. november 1882. 12. november 1909 blev hun gift i Aarhus Vor Frue kirke med organist Holger Blichfeldt. Han var fra 1908 organist ved St. Johannes kirke, og havde forinden blandt andet været pianist i Aarhus teaters orkester. Han døde ca. 1925, og i de næste par år ernærede Else sig som tandtekniker i Østergade 23, men fra 1929 var hun kgl. klasselotterikollektør i Fredensgade 30 til sin død ca. 1957.

* Sønnen Hans Frederik (4) Schourup blev født 5. juli 1884 og blev døbt 17. august i Vor Frue kirke. Han døde kun 10 måneder gammel 6. maj 1885 og blev begravet 11. maj fra Vor Frue kirke. Familien boede på det tidspunkt i Vestergade nr. 39.

Hans Frederik (3) Schourup var politisk meget aktiv i partiet Venstre, og i 1886 fik han en dom på 60 kroner i bøde eller 5 dages simpelt fængsel for overtrædelse af "riffelloven". Samtidig blev 5 revolvere konfiskeret. Omkring årsskiftet 1886-87 ophørte han med handskemagerforretningen for at blive journalist og senere redaktionssekretær og forretningsfører på Aarhus Amtstidende. Han var også bestyrelsesmedlem i "Arbejder Spare- og Laanekassen for Aarhus og Omegn".

Hustruen drev omkring 1905 en viktualie- og delikatesseforretning i Søndergade 5.

Ægteparret flyttede senere til Søndergade 10-12, og på deres gamle dage flyttede de ind i Borgerforeningens stiftelse, hvor de døde i 1931 med få dages mellemrum, Hans Frederik den 26. maj og Franzine den 5. juni.

(opdateret 09-04-2008)

Tilbage til toppen af siden

Tilbage til startsiden

Se mere her:  De ældste Schourup og Dorothea Cathrine Hopps efterkommere

Hans Fr. Schourup (2)s aner  Hans Fr. Schourup (3)s aner

Sitemap