Imellem undertegnede Gaardejer Peder Christensen af Gjern Mark som Ejer og Mariane Andersen,
Enke efter afdøde Gaardejer Peder Mikkelsen Hvedsten som Aftægtsnyder, er oprettet saadan


AftægtscontractJeg Peder Christensen forpligter herved mig og efternævnte Ejere af Gaarden Matr. No. 24a paa Gjern Mark at udrede efternævnte aarlige Aftægt til min Svigermoder Mariane Andersen Enke efter afdøde Gaardejer Peder Mikkelsen Hvedsten for hendes Livstid: nemlig:

1.
3 Lp Hvedemel, 3½ Td Rug, 3 Td Byg, 1½ Td Malt, 2 Skpr. Boghvedegryn, alt at levere til hvert Aars 1 November og 1 Mai, hver Gang med det Halve. Endvidere: 1 Td Kartofler, 1 læs Strøsand og 1 Skp Salt hvert halve Aar 1. November; 3 Lp tørret Ost aarlig. de 2 Lp til 1 November og 1 Lp til 1 Mai, 3 Lp Smør aarlig, hvoraf halvdelen leveres 1 November og den 2den Halvdel til 1 Mai, 8 Snese Hønseæg aarlig som leveres med 2 Snese hver 1 Marts, 1 Juni, 1 September og 1 December; ½ Lp Lysetalg hver Morthensdag, 4 Lp saltet og tørret Flæsk fra den bageste Ende af Siden hver 1 Februar; 1 Lprene skaget Hør hvert Aar 1 December.
Varerne leveres gode, sunde og forsvarlige til de nævnte Terminer frit i Aftægtsboligen, hver Gang forud. De nævnte Kornvarer skal Gaardens Ejer frit lade kjøre til og fra Mølle og der paa hans Regning formales, ligesom han ogsaa frit skal besørge Aftægtskonen Øl brygget, Brød bagt, Klæder og Linned vadsket.

2.
Til Ildebrændsel leverer Ejeren aarlig 18 Læs Klyntørv til 25 Snese pr Læs, rejste, pakkede og i rette Tid fremkjørte og indsatte i Aftægtskonens Tørvehuus.

3.
Til fri Brug og Benyttelse for Aftægtskonen skal Ejeren, naar hun forlanger det, lade opføre og i enhver Henseende forsvarlig indrette en Aftægtsbolig ved Gaarden, med fornødent Tørvehuus, alt efter hendes eget Ønske og Anvisning. Ligeledes skal der, paa det sted ved Gaarden, som hun selv paaviser, udlægges hende Havejord af 1 Skp Land Størrelse som Ejeren skal hegne, gjøde og grave.

4.
Ejeren skal daglig levere Aftægtskonen frit indbragt i Aftægtsboligen, 6 Potter nymalket Mælk om Sommeren, fra 1 Mai til 1 November, og 3 Potter nymalket Mælk daglig om Vinteren fra 1 November til 1 Mai.

5.
Ejeren skal frit befordre Aftægtskonen 4re Gange om Aaret paa Veifar frem og tilbage, med forsvarlig Heste, Vogn og Kudsk, dog ikke over 3 Miil frem og 3 Miil tilbage, samt ligeledes paa samme Maade 4 gange aarlig til Sognets Kirke og efter endt Gudstjeneste tilbage. - Førnævnte Veifar, maa dog ikke uden Nødvendighed forlanges i den travle Høst eller Sædtid.

6.
Gaardens Ejer skal være forpligtet til at lønne en Pige til Aftægtskonen som hun dog selv maa give Kost og Logi, men i Tilfælde af at Aftægtskonen skulle forlade Aftægtsboligen og tage Ophold andetsteds, er Ejeren fritaget for denne Pligt.

7.
Fremdeles skal Ejeren for Aftægtskonen føde, græsse og passe hele Aaret rundt 4 Faar og om Sommeren tillige græsse deres Yngel, ialt tilligemed hans egne, samt tillægge det fornødne Tøier og Bindereb. Faarene udtager Aftægtskonen første Gang af Gaardens Besætning, og hvis nogle eller alle Faarene skulle dø ved Vanheld, der skal Ejeren levere andre ligesaa gode istedet. Efter Aftægtskonens Død tilfalder Faarene Gaardens Ejer.

8.
I Sygdomstilfælde og Alderdomssvagelighed skal Aftægtskonen nyde al den Pleie og Opvartning, som hun maatte forlange af Gaardens Ejer, og skal denne i Sygdomstilfælde uden Vederlag hente og fremkjøre Præst og Læge, betale Medicin og Lægehjælp, samt efter hendes Død bekoste og besørge hendes anstændige og forsvarlige Begravelse efter Egnens Skik og Brug.

9.
Skulde Aftæggskonen blive tilsinds at flytte af Aftægtsboligen og tage Ophold et andet Sted, staar saadant hende frit for og skal Ejeren da frit levere det ved denne Contract betingede Ophold paa det tilflyttede Sted, dog bortfalder i dette Tilfælde Creaturernes Græsning og Fodring, Mælk og Ildebrændsel, men istedet herfor skal Ejeren aarlig betaleAftægtskonen 30 rdl skriver Tredive Rigsdaler Rigsmønt med halve hver 1 Mai og 1 November. - Aftægten kan dog ikke fordres leveret længere end 4 Miil fra Gaarden.
Skulde Aftægtskonen ønske at flytte tilbage igjen, tilstaaer saadant hende frit for naar hun varsler Ejeren derom ½ Aar i forveien, og naar Tilbageflytningen ikkun ske til en 1 Mai eller 1 November.

10.
Den Aftægt, som omhandles i nærværende Contract, skal have Prioritet og Panteret næst Kongens og Fischers Penge og 2000 rdl i Gaarden Matr. No. 24a paa Gjern Mark af Hartkorn 5 Tdr 7 Skp 2 Fdk 1½ Alb, Gammel Skat 37 rdl 14 s, Andelen i Matr. No. 48b, Sæd, Avl Besætning og Inventarium, Rettigheden til at tage Mergel i Matr. No. 24c, Bygninger og det øvrige pantsattes Assurerede Sum.

11.
For Stemplets Skyld ansættes Værdien af Aftægten saaledes:
Naturalierne og øvrige Præstationer aarlig 150 rdl
taget 5 gange udgjør 750 rdl.
Begravelsesomkostninger 25 rdl
(sum) 775 rdl.

Gjern Mark den 30. Juli 1870.
Peder Christensen     Mariane Andersdatter

Til Vitterlighed
Jens Peter Sørensen     Johan Anders Nielsen

Læst paa Silkeborg Birke Ting den 4e October 1870 og protocolleret N7 fol. 768.

Aflyst under Silkeborg Birkethingsret d. 23 Juni 1891, indførsel Jrn. No. 18 Fol. 985.Tilbage til Mariane Andersdatter

Tilbage til startsiden

Sitemap